แนวข้อสอบออนไลน์ ป.4

แนวข้อสอบวิชา ภาษาไทย

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องชนิดของคำ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 23:23:44
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการฟัง การดู และการพูด ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการฟัง การดู และการพูด ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:28:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 20:31:21
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:18

แนวข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวข้อสอบวิชา ภาษาต่างประเทศ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:52
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4  เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26