มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

2021-10-11 15:05:28 45
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 11-18 ตุลาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และ นวัตกรรมการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านหลักสูตรและการสอน หรือด้าน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2 มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ภาษาไทย หรือด้านการสอนภาษาไทย หรือต้าน วรรณคดีไทย หรือต้านภาษาศาสตร์
2 มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

3. อาจารย์ หลักสูตรภาษาจีน
สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศสังกัด คณะศิลปศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน ภาษาจีน หรือด้านการสอนภาษาจีน หรือด้าน ภาษาศาสตร์จีน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาจีน หรือต้านการสอนภาษาจีน หรือ ด้านภาษาจีนธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3 มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนด ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

4. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วศ.ม. วิศกรรมการผลิต หรือ ค.อ.ม.วิศวกรรม อุตสาหการ หรือ วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต หรือ วศ.ม. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ วศ.บ.วิศกรรมการผลิต หรือ หรือ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ หรือ อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือ วศ.บ. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
3 มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศ

5. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,360 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน ศิล.ม. (การออกแบบ) หรือ ค.อ.ม.(เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) หรือ สถ.ม.(การออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ ศส.ม. (การออกแบบ ผลิตภัณฑ์) หรือ อบ.ม. (การออกแบบ) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศล.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) หรือ ศ.อ.บ.(ครุศาสตร์ การออกแบบ) หรือ สถ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) หรือ สถ.บ.(การออกแบบอุตสาหกรรม) หรือ ศล.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์) หรือ อบ.บ. (การ ออกแบบ) หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3 มีผลการรับรองการผ่านการทดสอบ มาตรฐานภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

6. นักวิชาการศึกษา
สังกัด คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,020 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่า
2 หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ/ การบริการ การศึกษาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

7. พนักงานขับรถยนต์
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
2 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ชนิดที่ 2 และยังไม่ หมดอายุ
3 มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่วมงานและประสาน งานกับบุคคลอื่นได้ และสามารถปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการได้

8. พนักงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานอธิการบดี
จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)
2 มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และ ตรงต่อเวลา
3 มีความประพฤติดี

9. พนักงานทั่วไป
ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ตอนต้นขึ้นไป (ป.4 ขึ้นไป)
2 มีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ และ ตรงต่อเวลา
3 มีความประพฤติดี


การรับสมัคร
กำหนดรับสมัครในวันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ หรือ สมัครทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=165

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM