หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

2021-11-19 10:17:21 75
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
2. พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
3. พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
2 ตําแหน่ง พนักงานธุรการ และ พนักงานบริการ
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3 ตําแหน่ง พนักงานสูทกรรม
- สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ทางด้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4 ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ เกี่ยวกับด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี


การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 80.30 - 11.30 นาฬิกา และ เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา ณ กองกําลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ 100 บาท


รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศผลสอบ

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=260

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM