สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

2021-11-19 10:17:35 68
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล พนักงานการพัสดุ พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจัดการงานบุคคล
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ ปริญญาทางบริหารธุรกิจ ปริญญาทางศิลปศาสตร์ ปริญญาทางการศึกษา ปริญญาทางนิเทศศาสตร์ ปริญญาทางรัฐศาสตร์ ปริญญาทางครุศาสตร์ ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาทางสังคมวิทยา


2. พนักงานการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ ปริญญาทางรัฐศาสตร์ ปริญญาทางนิติศาสตร์ ปริญญาทาง พาณิชศาสตร์ ปริญญาทางการเงิน และการธนาคาร


3. พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

การรับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ ข่าวประกาศ” และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป”

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=580

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM