แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ภาษาอังกฤษ english vocabulary
Last updated 2020-11-27 12:52:04

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๑.๑
- ป.๑/๒ ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดคําง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน
มาตรฐาน ต ๓.๑
- ป.๑/๑ บอกคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-15 01:49:21
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-15 01:40:11
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:12:43
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Grammar ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:12:31
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Vocabulary ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:01:18
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องVocabulary ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.1

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่องVocabulary ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-14 23:00:57