แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Many,Much ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 90 นาที

1
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบป.6 วิชาภาษาอังกฤษ Many Much
Last updated 2021-09-08 20:23:47

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๓.๑
- ป.๖/๑ ค้นคว้า รวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนําเสนอด้วยการพูด/การเขียน
มาตรฐาน ต ๔.๑
- ป.๖/๑ ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต ๔.๒
- ป.๖/๑ ใช้ภาษาต่างประเทศ ในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 90 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present continuous tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present continuous tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 120 นาที จำนวน 40 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:24:19
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present simple tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Present simple tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:24:11
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Asking and Answering ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.6

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 เรื่อง Asking and Answering ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-09-08 20:23:56