แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง เวลา ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 45 นาที

1
Last updated 2021-08-25 19:40:09

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๒.๑
- ป.๓/๔ บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที) อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 45 นาที

ข้อสอบแนะนำ