แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 20:58:07

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๑
- ป.๕/๑ เขียนและอ่านเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
- ป.๕/๒ เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง
- ป.๕/๓ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ
มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๕/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๕/๒ บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๕/๓ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม และ ร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
มาตรฐาน ค ๖.๑
- ป.๕/๒ ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
- ป.๕/๓ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที