แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-04-24 19:25:08

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๖/๑ อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่
มาตรฐาน ว ๒.๑
- ป.๖/๑ สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06