แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการเกิดดิน และดินในท้องถิ่นของเรา ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-13 01:58:27

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๖.๑
- ป.๔/๑ สำรวจและอธิบายการเกิดดิน
- ป.๔/๒ ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06