แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องพฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

2
Last updated 2021-05-13 01:58:44

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๔/๔ อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ การสัมผัส และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4  เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.4

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 01:59:06