แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องการมองเห็น ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

2
Last updated 2021-05-13 01:59:06

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๕.๑
- ป.๔/๓ ทดลองและจำแนกวัตถุตามลักษณะการมองเห็นจากแหล่งกำเนิดแสง
- ป.๔/๔ ทดลองและอธิบายการหักเหของแสงเมื่อผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิด
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ