แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 45 นาที

1
Last updated 2021-08-14 11:01:40

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๓.๒
- ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง
มาตรฐาน ว ๔.๑
- ป.๓/๑ ทดลองและอธิบายผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุ
- ป.๓/๒ ทดลองการตกของวัตถุสู่พื้นโลก และอธิบายแรงที่โลกดึงดูดวัตถุ
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 45 นาที

ข้อสอบแนะนำ