แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 20:58:14

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๓.๑
- ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียว การนำความร้อน การนำไฟฟ้า และความหนาแน่น
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ