แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 21:36:07

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๑.๑
- ป.๕/๕ อภิปรายวัฏจักรชีวิตของสัตว์บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว ๕.๑
- ป.๕/๑ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
- ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ
- ป.๕/๓ ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ