แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 20:58:53

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๔.๑
- ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายความดันอากาศ
มาตรฐาน ว ๖.๑
- ป.๕/๑ สำรวจทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝนและลูกเห็บ
- ป.๕/๒ ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ำ
- ป.๕/๔ ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ว ๗.๑
- ป.๕/๑ สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ