แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 90 นาที

1
Last updated 2021-10-16 10:54:25

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๒.๑
- ป.๖/๑ สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่ม สิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ
- ป.๖/๒ อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร
- ป.๖/๓ สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
มาตรฐาน ว ๒.๒
- ป.๖/๑ สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต
- ป.๖/๒ วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- ป.๖/๓ อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์
- ป.๖/๔ อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ป.๖/๕ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 90 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ระบบลำเลียงพืช ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ระบบลำเลียงพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:12
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:05
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารอาหาร ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารอาหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:55:58
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:55:51