แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา วิทยาศาสตร์
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 90 นาที

1
Last updated 2021-10-16 10:56:05

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ว ๕.๑
- ป.๖/๑ ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- ป.๖/๒ ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า
- ป.๖/๓ ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
- ป.๖/๔ ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 90 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ระบบลำเลียงพืช ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ระบบลำเลียงพืช ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:56:12
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารอาหาร ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารอาหาร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:55:58
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชุดที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.6

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-10-16 10:55:51