สังคมศึกษา ป.2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Last updated 2021-04-06 10:58:54

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๒/๔ สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๒/๑ อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
- ป.๒/๒ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ