แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 เรื่องรายได้ รายจ่าย และการออมเงิน ชุดที่1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Last updated 2021-04-25 12:02:55

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๒/๓ บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
- ป.๒/๔ สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ