แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 เรื่อง หลักธรรมคำสอนของศาสนาต่างๆ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 30 นาที

1
Last updated 2021-04-20 17:09:04

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๑/๓ บอกความหมายความ สำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 30 นาที

ข้อสอบแนะนำ