แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-04-22 15:09:13

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๑/๑ บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป
- ป.๑/๒ ชื่นชมและบอกแบบ อย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
- ป.๑/๓ บอกความหมายความ สำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- ป.๑/๔ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๑/๑ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
- ป.๑/๓ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ