แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-04-22 15:08:45

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๑/๑ บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๑/๑ บอกโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน
- ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๑/๑ ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- ป.๑/๑ ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๑/๑ อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๑/๑ แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
- ป.๑/๓ ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ
- ป.๑/๕ สังเกตและบอกการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๑/๑ บอกสิ่งต่างๆ ที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์
- ป.๑/๒ สังเกตและ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง ของสภาพ แวดล้อมที่อยู่รอบตัว
- ป.๑/๓ มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ