แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 เรื่อง สิ่งแวดล้อมในชุมชน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Last updated 2021-05-05 11:05:25

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๓/๓ บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๓/๑ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
- ป.๓/๓ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ