แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 5 ข้อ, เวลา 15 นาที

1
Last updated 2021-05-05 11:04:59

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๓/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
- ป.๓/๓ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม
  • จำนวนข้อสอบ : 5 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 15 นาที

ข้อสอบแนะนำ