แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-05-07 00:37:51

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๓/๖ เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- ป.๓/๗ บอกชื่อ ความสำคัญและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อ ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ของศาสนาอื่นๆ
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๓/๒ เห็นคุณค่า และปฏิบัติตนในศาสนพิธีพิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๓/๑ ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
- ป.๓/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
- ป.๓/๓ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๓/๓ อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๓/๑ บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน
- ป.๓/๒ บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
- ป.๓/๓ อธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๓/๓ บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๓/๑ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
- ป.๓/๒ อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ
- ป.๓/๓ อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
- ป.๓/๔ อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ