แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-05-07 00:37:58

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๓/๔ บอกความหมาย ความสำคัญของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
- ป.๓/๕ แสดงความเคารพพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดประโยชน์
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๓/๑ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกศาสนสถาน ศาสนวัตถุของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๓/๑ ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย
- ป.๓/๒ วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการการตัดสินใจในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนโดยวิธีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียง
- ป.๓/๓ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน/โรงเรียนและชุมชนที่เป็นผลจากการตัดสินใจของบุคคลและกลุ่ม
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
- ป.๓/๓ อธิบายได้ว่าทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๓/๓ บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๓/๒ อธิบายการพึ่งพาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในการสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และการประกอบอาชีพ
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ