แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เรื่องพระพุทธศาสนา ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 14 ข้อ, เวลา 28 นาที

2
Last updated 2021-05-07 00:38:15

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๔/๑ อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน
  • จำนวนข้อสอบ : 14 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 28 นาที

ข้อสอบแนะนำ