แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เรื่องศาสนาอื่นๆ ที่น่ารู้ ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 14 ข้อ, เวลา 28 นาที

2
Last updated 2021-05-07 00:38:29

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๔/๘ อธิบายประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๔/๑ อภิปรายความสำคัญและมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
  • จำนวนข้อสอบ : 14 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 28 นาที

ข้อสอบแนะนำ