แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 19 ข้อ, เวลา 38 นาที

2
Last updated 2021-05-07 00:38:37

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๔/๑ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน
- ป.๔/๒ ปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผู้ตาม ที่ดี
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๔/๑ อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
- ป.๔/๒ อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
  • จำนวนข้อสอบ : 19 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 38 นาที

ข้อสอบแนะนำ