แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 เรื่องลักษณะทางกายภาพของชุมชน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 9 ข้อ, เวลา 18 นาที

2
Last updated 2021-05-07 00:39:07

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๔/๑ ใช้แผนที่ภาพถ่าย ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเอง
- ป.๔/๒ ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดของตนเองด้วยแผนที่
- ป.๔/๓ ใช้แผนที่อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด
  • จำนวนข้อสอบ : 9 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 18 นาที

ข้อสอบแนะนำ