แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-13 03:18:16

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๕/๕ แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓
- ป.๕/๖ เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
- ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง
- ป.๕/๒ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
- ป.๕/๓ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ