แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 4

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-13 03:19:20

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
- ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
- ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ