แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 40 ข้อ, เวลา 80 นาที

2
Last updated 2021-08-07 00:01:47

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๕/๗ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ส ๑.๒
- ป.๕/๑ จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง
- ป.๕/๒ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนดและอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
- ป.๕/๓ มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
- ป.๕/๒ ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน
- ป.๕/๓ อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๕/๑ รู้ตำแหน่ง (พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด ลองจิจูด) ระยะทิศทางของภูมิภาคของตนเอง
- ป.๕/๓ อธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๕/๑ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค
- ป.๕/๒ อธิบายอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในภูมิภาค
- ป.๕/๓ นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม และเสนอแนวคิดในการรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค
  • จำนวนข้อสอบ : 40 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 80 นาที

ข้อสอบแนะนำ