แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-08-07 13:06:20

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๒/๑ ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ป.๒/๓ บันทึกรายรับรายจ่ายของตนเอง
- ป.๒/๔ สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๒/๑ อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๒/๒ ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลกแผนที่แผนผังและภาพถ่าย
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๒/๒ แยกแยะและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า
- ป.๒/๔ มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ