แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.2 รวมข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 60 นาที

1
Last updated 2021-08-07 13:06:30

P'Poom

“อดีตโปรแกรมเมอร์ผันตัวมาจัดข้อสอบเด็กชั้นประถม วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ วิทยาศาสตร์ จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๒/๒ บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
- ป.๒/๔ สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๒/๑ อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ
- ป.๒/๒ บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๒/๑ ระบุสิ่งต่างๆ ที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งปรากฏระหว่างโรงเรียนกับบ้าน
- ป.๒/๒ ระบุตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในลูกโลกแผนที่แผนผังและภาพถ่าย
- ป.๒/๓ อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๒/๑ อธิบายความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม
- ป.๒/๓ อธิบายความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ