เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 3

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 90 นาที

2
Last updated 2021-08-25 10:45:01

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 90 นาที

ข้อสอบแนะนำ