แนวข้อสอบสังคมศึกษ่ศาสนาและวัฒนธรรม ป.3 เรื่อง สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 3

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 45 นาที

2
Last updated 2021-08-14 11:01:49

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๓/๑ จำแนกความต้องการและความจำเป็นในการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต
- ป.๓/๒ วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๓/๑ บอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชน
- ป.๓/๒ บอกความสำคัญของภาษีและบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 45 นาที

ข้อสอบแนะนำ