แนวข้อสอบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุดที่ 5

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 21:36:41

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
- ป.๕/๒ เสนอวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก
- ป.๕/๓ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
- ป.๕/๔ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๕/๑ อธิบายโครงสร้าง อำนาจ หน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ