แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ชุดที่ 5

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 21:36:48

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๕/๑ ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๕/๑ อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๕/๑ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
- ป.๕/๒ จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ