แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่ 15 โรงเรียนสวนกุหลาบ

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 60 นาที

2
Last updated 2021-09-07 19:59:25

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 60 นาที

ข้อสอบแนะนำ