แนวข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 เรื่อง เตรียมสอบเข้า ม.1 สังคมศึกษา ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 30 ข้อ, เวลา 90 นาที

1
Last updated 2021-09-08 20:24:37

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ส ๑.๑
- ป.๖/๑ วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธ-ศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติหรือ ความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส ๒.๑
- ป.๖/๑ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน
- ป.๖/๒ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธำรงรักษาวัฒนธรรม อันดีงาม
- ป.๖/๓ แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ
- ป.๖/๔ อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย
มาตรฐาน ส ๒.๒
- ป.๖/๑ เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล
- ป.๖/๒ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริม ประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ
- ป.๖/๓ อภิปรายบทบาท ความสำคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
มาตรฐาน ส ๓.๑
- ป.๖/๒ อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน
- ป.๖/๓ บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
มาตรฐาน ส ๓.๒
- ป.๖/๒ ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
มาตรฐาน ส ๕.๑
- ป.๖/๑ ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ
- ป.๖/๒ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ
มาตรฐาน ส ๕.๒
- ป.๖/๑ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
- ป.๖/๒ อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
  • จำนวนข้อสอบ : 30 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 90 นาที

ข้อสอบแนะนำ