แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องร้อยกรอง ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบ ป.4 ภาษาไทย ร้อยกรอง
Last updated 2021-05-10 20:27:35

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๑.๑
- ป.๔/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๔/๔ แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
- ป.๔/๕ แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:28:09
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการฟัง การดู และการพูด ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการฟัง การดู และการพูด ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:28:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องพจนานุกรมและประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องพจนานุกรมและประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:52
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:44
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องคำราชาศัพท์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องคำราชาศัพท์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:27
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:18
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องสำนวน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:26:30
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 23:24:07