แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการฟัง การดู และการพูด ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 10 ข้อ, เวลา 20 นาที

2
Last updated 2021-05-10 20:28:01

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๑.๑
- ป.๔/๖ สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ท ๓.๑
- ป.๔/๓ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
  • จำนวนข้อสอบ : 10 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 20 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการอ่าน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:28:09
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องพจนานุกรมและประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องพจนานุกรมและประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:52
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการผันอักษร ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:44
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องร้อยกรอง ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องร้อยกรอง ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:35
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องคำราชาศัพท์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องคำราชาศัพท์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:27
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:27:18
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องสำนวน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องสำนวน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-10 20:26:30
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4  เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.4

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 เรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 23:24:07