แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องมาตราตัวสะกด ชุดที่ 2

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, วิชา ภาษาไทย
จำนวน 20 ข้อ, เวลา 40 นาที

2
Last updated 2021-05-13 11:08:41

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ท ๔.๑
- ป.๒/๒ เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา
  • จำนวนข้อสอบ : 20 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 40 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-07 00:01:56
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 รวมข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 60 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-07 00:01:29
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:22
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:08
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2  เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45