ข้อสอบ ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยหลักสูตรที่กำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:43
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 2400 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:17
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 2400 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:00
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:52
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:44
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Preposition ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-08 20:10:13
รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 3600 นาที จำนวน 50 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-09 11:29:34
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-24 19:21:02
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Question Words ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Question Words ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-18 14:38:49
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง There is/There are ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง There is/There are ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 900 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-17 17:48:46
รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 3600 นาที จำนวน 60 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-08 20:10:25
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Do/Does ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 900 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-01-18 18:01:27
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.5

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5 เรื่อง Past Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kenji
Update : 2021-02-04 12:32:29
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:43
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 2400 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:17
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 2400 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:00
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:52
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.4

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Simple Tense ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:44

บทเรียน
Rating
 • ทุกระดับ
 • 5 ดาว
 • 4 ดาว
 • 3 ดาว
 • 2 ดาว
 • 1 ดาว
ระดับความยาก
 • ข้อสอบมาใหม่
 • ข้อสอบยอดนิยม

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Past Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:43
1
135 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
1
161 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26
1
132 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:17
1
149 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
1
124 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:00
1
160 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Future Simple Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:35
1
161 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง How many ... ? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:26
1
132 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Some / Any ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:17
1
149 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Question Word ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:09
1
124 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Adjective ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 40 นาที จำนวน 20 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:19:00
1
160 view

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 15 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-07 17:18:52
1
176 view