ข้อสอบ ภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กลุ่มวิชาภาษาไทยจึงมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษา ทั้งเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และการนำเอาไปใช้ในชีวิตจริง

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:22
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:08
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:37
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:30
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง คำคล้องจอง

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-01-14 22:10:52
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องสระและวรรณยุกต์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องสระและวรรณยุกต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:08:50
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก,แม่กบ

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กก,แม่กบ

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-01-14 20:39:55
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-12 23:12:03
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง อักษรย่อและการอ่าน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.5

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.5 เรื่อง อักษรย่อและการอ่าน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-05-12 16:50:58
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน,แม่กด

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง มาตราตัวสะกด แม่กน,แม่กด

จำกัดเวลา 1800 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-01-14 21:01:42
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.6

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 2400 นาที จำนวน 20 ข้อ
โดย : Namtarn
Update : 2021-05-12 23:12:18
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง พยัญชนะ ชุดที่ 2

ภาษาไทย ป.1

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 เรื่อง พยัญชนะ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 900 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-04-25 14:20:52
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:22
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:08
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 600 นาที จำนวน 5 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:37
แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

ภาษาไทย ป.2

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำที่มีตัวการันต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 1200 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:30

บทเรียน
Rating
 • ทุกระดับ
 • 5 ดาว
 • 4 ดาว
 • 3 ดาว
 • 2 ดาว
 • 1 ดาว
ระดับความยาก
 • ข้อสอบมาใหม่
 • ข้อสอบยอดนิยม

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องอักษรเดี่ยว ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:22
2
219 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
2
319 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:08
1
137 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
2
165 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
2
140 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45
2
106 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องประโยค ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:15
2
319 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำซ้อน ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:08
1
137 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำประสม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:10:01
2
165 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:53
2
140 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำสรรพนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 10 นาที จำนวน 5 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:45
2
106 view

แนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 เรื่องคำนาม ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 20 นาที จำนวน 10 ข้อ โดย : Kraho
Update : 2021-05-13 11:09:37
2
96 view