มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

2021-11-19 10:17:41 66
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 16 อัตรา รับสมัครทางอิเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 17ธันวาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการคร้ังที่1/2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ประเด็นในการเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความและคอนเทนต์ด้านโซเชียลมีเดีย
3) มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารองค์กรในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4) มีประสบการณ์ ความสามารถพิเศษในด้านพิธีกร ตัดต่อคลิปวีดีโอ ออกแบบกราฟฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) มีความรู้ความสามารถในการทำประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย หรือ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6) มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7) หากมีความรู้ความสามารถทางด้านในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองกิจการนักศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้าน สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2) หากมีประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ฝ่ายจิต หรือมี ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ฝ่ายจิต จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองบริหารงานวิชาการ กองแผนงาน และกองคลัง
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. นิติกรปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองนิติการ (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร

5. นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) สังกัดกองทรัพยากรมนุษย์
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 สังกัดกองบริหารการวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2) หากมีความรู้ด้านการจัดทำวารสารทางวิชาการ และการจัดทำระบบสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


7. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 สังกัดกองพัฒนาคุณภาพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 1 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
และกองบริหารศูนย์รังสิต (ปฏิบัติงานที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งที่ 2 สังกัดกองบริหารการวิจัย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 21,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 )หากมีความรู้ด้านมาตรฐานการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


การรับสมัคร
1. สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 17ธันวาคม 2564 **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่17 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา15.30 น. เท่านั้น**
2. สมัครที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
3. ผู้สมัครจะต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติทั้งหมดในครั้งนี้โดยละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์และจะต้องปฏิบัติตามทุกเรื่องที่ประกาศรับสมัครและข้อปฏิบัติกำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
4. “กรอกใบสมัคร”
5. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่17 ธันวาคม 2564 **ทั้งนี้ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกที่สมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่17 ธันวาคม 2564 ให้ดำเนินการชำระเงินสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

เครดิต: https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=548

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @EEXAM