แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง nouns ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, วิชา ภาษาต่างประเทศ
จำนวน 15 ข้อ, เวลา 45 นาที

1
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ข้อสอบป.3 วิชาภาษาอังกฤษ nouns
Last updated 2021-08-14 11:02:15

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ต ๔.๑
- ป.๓/๑ ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
มาตรฐาน ต ๔.๒
- ป.๓/๑ ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
  • จำนวนข้อสอบ : 15 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 45 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 21:52:54
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 21:52:46
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 รวมข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 90 นาที จำนวน 30 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 21:52:39
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Present Continuous Tense ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:35
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง What is it like? ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง What is it like? ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:28
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Adjectives ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Adjectives ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:19
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Have, Has ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Have, Has ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 45 นาที จำนวน 15 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:12
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Time ชุดที่ 1

ภาษาต่างประเทศ ป.3

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง Time ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 30 นาที จำนวน 10 ข้อ
โดย : P'Poom
Update : 2021-08-25 16:59:04