แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง การบวก การลบ การคูณหารจำนวนนับและโจทย์ปัญหาระคน ชุดที่ 1

ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, วิชา คณิตศาสตร์
จำนวน 25 ข้อ, เวลา 75 นาที

1
Last updated 2021-08-25 20:58:45

เนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบ

มาตรฐาน ค ๑.๑
- ป.๕/๓ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและร้อยละ เขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม และเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและร้อยละ
มาตรฐาน ค ๑.๒
- ป.๕/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
- ป.๕/๒ บวก ลบ คูณ และบวก ลบ คูณระคนของทศนิยมที่คำตอบเป็นทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
  • จำนวนข้อสอบ : 25 ข้อ
  • กำหนดเวลา : 75 นาที

ข้อสอบแนะนำ

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.5

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 เรื่อง บทประยุกต์ ชุดที่ 1

จำกัดเวลา 75 นาที จำนวน 25 ข้อ
โดย : Besttns
Update : 2021-08-25 20:58:07